VALMENTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUSPROSESSI

Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tämän tavoitteen myötä Suomen Palloliitto uudistaa valmentajakoulutuksensa rakennetta, sisältöjä, koulutustapoja ja menetelmiä. Uudistus on Palloliiton historian suurin ja tulee entisestään vahvistamaan valmentajien osaamista käytännön kenttätyössä.

KuPS:n valmentajakoulutuksista vastaa

Tuomo Tuunainen
Valmennusosaamisenkehittäjä, KuPS ry
040-8423909, tuomo.tuunainen@juniorikups.fi

VOK:N JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET OVAT
Futisvalmentajan Startti
Jalkapallotekniikat- Teemakoulutus
Tavoitteen asettelu- Teemakoulutus
Ikävaihekoulutus
UEFA C -valmentajakoulutus


Alla lisätietoa koulutuksista

Alla koulutuksen suunniteltu vuosikello ja koulutusten aikataulut

Futisvalmentajan startti 2024, Kuopio

Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen:


Ikävaihekoulutus, viikonloppukoulutus 2024, Kuopio

La 7.4. klo 9-18, Väre-Areena
Ti 16.4. klo 17-20, Väre-Areena
Ti 23.4. klo 17-20, Väre-Areena
Su 5.5. klo 9-18, Väre-Areena
Su 21.5. klo 17-20, Väre-Areena

Ilmoittautuminen: https://moodle.palloliitto.fi/hrd/skill/43?training=5837

Jalkapallotekniikat koulutus 2024, Kuopio

Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen:


Uefa C 2024, Kuopio

Ilmoitetaan vk 11

Ilmoittautuminen:


Koulutus ajankohdat ja paikkakunnat ovat vielä alustavia. Tarkemmat aikataulut koulutuksista julkaistaan heti aikataulun lukittua.

Avoinna olevat koulutukset löytyvät myös osoiteesta: Valmentajakoulutus hallintajärjestelmäFUTISVALMENTAJAN STARTTI -KOULUTUS


FUTISVALMENTAJAN STARTIN KOKONAISUUS
Futisvalmentajan startti -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, verkkomoduuleista ja ennakkotehtävistä sekä kokemuskortista ja tutoroinnista. Kokemuskortti ja tutorointi ovat omaehtoisesti toteutettavissa valmentajan omassa toimintaympäristössä. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen aloittelevia valmentajia. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 1 kk.

Koulutuksen tuntimäärät:

 • Kokonaisuus n. 40 tuntia
 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 4-6 tuntia
 • Kontaktijaksoja: 16 tuntia
 • Kokemuskortti ja tutorointi: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia
 • Meidän seura: 2 tuntia

Kokonaisuudesta saat suorituksen kun molemmat lähipäivät sekä turvallisuustehtävä on suoritettu.

Futisvalmentajan startti koulutuksen suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua ikävaihekoulutukseen.

Osaamistavoitteet


 • Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajien aktiivinen jalkapalloaika on vähintään 80 % harjoitusajasta.
 • Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa liikunnallisuutta ja urheilullisuutta edistävän harjoituskokonaisuuden
 • Valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen, sekä
 • Tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä.IKÄVAIHEKOULUTUS


IKÄVAIHEKOULUTUKSEN KOKONAISUUS

Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät:

 • Kokonaisuus n. 50 tuntia
 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 tuntia
 • Kontaktijaksoja: 24 tuntia
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia
 • Tutorointi: 2 tuntia

Ikävaihekoulutuksen ja valinnaisen teemakoulutuksen suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua UEFA C -koulutukseen.


IKÄVAIHEKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Urheilu ja lajiosaaminen

 • Suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen.
 • Tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa.
 • Tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita.
 • Saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen.
 • Tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin.
 • Tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä.
 • Tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita.

Ihmissuhdetaidot

 • Tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen.
 • Saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa.
 • Tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa.

Itsensä kehittämisen taidot

 • Tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen.
 • Tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen.
 • Tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen.

JALKAPALLOTEKNIIKATKOULUTUS


Koulutuksen suoritettuaan valmentaja


Tiedostaa, mitä tekniikoita ja millainen motorinen liikevarasto pallon kanssa pelissä tarvitaan huipputasolla pelitilannepäätösten toteuttamiseksi.
Harjaantuu tunnistamaan eri jalkapallon tekniikoiden laatutekijöitä ja oppii soveltamaan opetusvinkkejä sekä taidon oppimisen teoriatietoa omassa valmennustyössä.
Ymmärtää pallonkäsittelyvaiheen, taitavuuden osatekijöiden, perusliikuntataitojen, fyysisten ominaisuuksien ja havaintomotoriikan kehittämisen merkityksen huippulajitaitojen oppimisen mahdollistamiseksi.


TAVOITTEENASETTELU

Koulutuksen suoritettuaan valmentaja

 • Ymmärtää, miksi ja millaisia tavoitteita kannattaa asettaa.
 • Ymmärtää, miksi ja miten tavoitteita kannattaa seurata, arvioida ja muokata.
 • Osaa laatia itsellensä toimintaa, kehitystä ja hyvinvointia tukevia huipputavoitteita.
 • Ymmärtää, miten hyödyntää tavoitteenasettelua yksilöiden ja joukkueen motivaation, pystyvyyden tunteen ja suorituksen parantamisen työkaluna.
 • Ymmärtää systemaattisen tavoitteenasetteluprosessin.

UEFA C -VALMENTAJAKOULUTUS

UEFA C -KOULUTUKSEN KOKONAISUUS

UEFA C -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan lapsuus- ja nuoruusvaiheessa toimivia valmentajia. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.

Tuntimäärät:

 • Kokonaisuus n. 90 tuntia
 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): ~20 tuntia
 • Kontaktijaksoja: 44 tuntia
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia
 • Tutorointi: ~6–8 tuntia (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)

Prosessiin on tärkeää varata vähintään 2–4 kk.

UEFA C -koulutuksen jälkeen valmentajan tulee valmentaa 6 kk, jonka jälkeen hän voi hakeutua UEFA B
-koulutukseen.


UEFA C-VALMENTAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

 • Suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti.
 • Ymmärtää erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen.
 • Soveltaa ikävaiheen yksilöllisiä teknis-taktisia puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiuksia pelin keskuksessa osana joukkuevalmennusta.
 • Ymmärtää joukkuepelaamisen perusteet osana pelin opettamisen viitekehystä.
 • Huomioi ja hyödyntää joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella;
  • Nuorten maalivahtipelaamisen perusteita.
  • Nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen.
  • Nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen).
  • Fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn.
  • Seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset
 • Johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa.
 • Tuntee lajin säännöt.

Ihmissuhdetaidot

 • Tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä.
 • Rakentaa positiivista toimintailmapiiriä.
 • Huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot.
 • Pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa.
 • Toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa.
 • Tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja.

Itsensä kehittämisen taidot

 • Tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen.
 • Arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä.
 • Suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai