VALMENTAJAKOULUTUKSEN UUDISTUSPROSESSI

Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tämän tavoitteen myötä Suomen Palloliitto uudistaa valmentajakoulutuksensa rakennetta, sisältöjä, koulutustapoja ja menetelmiä. Uudistus on Palloliiton historian suurin ja tulee entisestään vahvistamaan valmentajien osaamista käytännön kenttätyössä.

KuPS:n valmentajakoulutuksista vastaa

Tuomo Tuunainen
Valmentajakouluttaja, KuPS ry
040-8423909, tuomo.tuunainen@juniorikups.fi

SEURAN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET OVAT
Futisvalmentajan Startti
Ikävaihekoulutus
UEFA C -valmentajakoulutus
Alla lisätietoa koulutuksista

Alla koulutuksen suunniteltu vuosikello.


FUTISVALMENTAJAN STARTTI -KOULUTUS


FUTISVALMENTAJAN STARTIN KOKONAISUUS

Kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista.
Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen aloittelevia valmentajia.
Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk.

Tuntimäärät:

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 6 h
 • Kontaktijaksoja: 20 h
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h
 • Tutorointi: 2 h (harjoitus)
 • Meidän seura: 2 h (seuran oma vapaavalintainen sisältö)

Valmentajuuden startti koulutuksen ja kokemuskortin suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua ikävaihekoulutuksiin.


FUTISVALMENTAJAN STARTIN TAVOITTEET


Koulutuksen jälkeen valmentaja:

 • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla
 • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta
 • on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen
 • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia
 • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä
 • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestäIKÄVAIHEKOULUTUS


IKÄVAIHEKOULUTUKSEN KOKONAISUUS

Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät: n. 50 tuntiaItseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h Kontaktijaksoja: 24 h Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h Tutorointi: 2 h


IKÄVAIHEKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Urheilu ja lajiosaaminen

 • Suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • Tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • Tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • Saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • Tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • Tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • Tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot
 • Tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • Saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • Tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot
 • Tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • Tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • Tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen


UEFA C -VALMENTAJAKOULUTUS

UEFA C -KOULUTUKSEN KOKONAISUUS

UEFA C -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.

Tuntimäärät:

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): n. 20 h
 • Kontaktijaksoja: 64 h
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 - 20 h
 • Tutorointi: n. 4-6 h (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)
  • UEFA C -koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25min osion ja oppii samalla toisia valmentajia seuraamalla. Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus.
   • Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista.
   • Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista.


UEFA C-VALMENTAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti
 • osallistuja huomio ja hyödyntää
 • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
 • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella
 • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita
 • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen
 • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
 • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn
 • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset
 • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa
 • tuntee lajin säännöt

Ihmissuhdetaidot

 • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä
 • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä
 • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot
 • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa
 • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa
 • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen
 • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä
 • suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin
 • dokumentoi valmennusfilosofiansa